February 27, 2007

(65) Vô hạnh về quê

(Thiền sư Nhất Hạnh về VN giảng thuyết 3 tháng năm 2005)


Pháp lệnh tôn giáo vừa ban,
Thiền sư khăn gói y trang trở về.
Chương trình thăm viếng chùa chiền,
Quốc doanh thu xếp ba miền đã xong.
Thiền sư chỉ có lòng vòng,
Thuyết pháp dẫn dụ bà con vào tròng:
“Truyền đạo thong thả ngoài trong,
Đâu như quốc ngoại bẻ cong nhiều điều.”
                  Sư giờ lộ mặt con tiều,                  
Lá bài tôn giáo ra điều tự do.
Cao Kỳ đã vác mặt mo,
Ma cô dẫn mối làm trò hại dân.
Thiền sư tôn giáo nối chân,
Tu hành đội lốt có phần tinh vi.
Làm như hết thảy ngu si,
Tin lời dụ pháp là đi theo thầy.
Ô hô! dù có trường chay
Cực lạc chẳng thấy, A tì đợi sư.
"Phường chèo" Bát âm dẫn đàng
Thiền sư (x) đi trước Sư nàng (xx) theo sau


Thiết Trượng 
(Cuối năm “trò” con khỉ, đầu năm con gà “gáy” 2005)

No comments: